ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD ตามกฎ ณ Data Center
จังหวัดนครพนม วันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559
เลือกอำเภอ: